Fundamenti

“Hajgare me miliona”, ZKA-ja gjen plot shkelje në nënshkrimin e kontratave nga MASHT-i

/ 4 minuta lexim
Mobi Casa

Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) ka nënshkruar tri kontrata pa i respektuar procedurat e prokurimit me vlerë me mbi 8.8 milionë euro.

Po ashtu kjo ministri gjatë vitit të kaluar ka bërë një mori shkeljesh financiare, raporton Indeksonline.

Këto gjetje janë raportuar në raportin financiar për MASHT-in nga Zyra Kombëtare e Auditorit (ZKA).

“Gjatë testimit të tri kontratave me vlerë 8,855 euro për shërbime intelektuale këshillëdhënëse në Institutin Albanalogjik identifikuam se angazhimi për kryerjen e këtyre shërbimeve ishte bërë përmes aktvendimit/kontratës mbi vepër duke anashkaluar konkurrencën e hapur.

Me kontratë mbi vepër ishte angazhuar zyrtari i cili mbante pozitë udhëheqëse në Institut dhe kishte kontratë të rregullt pune. Punët shtesë për të cilat ishte angazhuar kishin të bënin me redaktime kompjuterike, përgatitja e kopertinave dhe skanimi i botimeve. Kjo kishte ndodhur për shkak të mungesës së kontrolleve dhe mos ndjekjes së rregullave të prokurimit për shërbimet e veçanta kontraktuese /intelektuale”, thuhet në raportin e ZKAS-së.

Po ashtu MASHT-i, në vitin 2023 bazuar në planifikimin buxhetor, ka paguar dhe regjistruar shpenzime në vlerë 1,407,566 euro në kategori ekonomike jo adekuate.

Pagesat e realizuara nga kategoria e investime kapitale që për nga vlera individuale e pajisjeve dhe natyra e tyre këto shpenzime i takojnë kategorisë mallra dhe shërbime, si në vijim:

KKGjilan

Furnizim me pajisje për sallat e sportit në shkollat e arsimit parauniversitar në vlerë 409,764 euro;

Blerjen e paisjeve për mbrojtjen e objekteve arsimore për qëndrueshmëri dhe blerja e pakove në vlerë 751,055 euro dhe Furnizim me inventar shkollor në vlerë 151,464 euro.

“Përderisa, Qendra e Studentëve (QS) kishte paguar 95,213 euro nga kategoria mallra dhe shërbime për kontratën “Renovimi dhe ri dizajnimi i restorantit dhe kuzhinës së Qendrës së Studentëve” shpenzim i cili për nga natyra i takon kategorisë së investimeve kapitale. Kjo kishte ndodhur si pasojë e ndarjes së mjeteve financiare me Ligj të Buxhetit në kategorinë e investimeve kapitale, pavarësisht kërkesës së MASHTI-t që mjetet për këto projekte të buxhetohen në kategoritë adekuate. Derisa te Qendra e Studentëve mjetet për projektin renovimi i restorantit ishin planifikuar gabimisht si mirëmbajtje e ndërtesave në kategorinë mallra dhe shërbime”, thuhet në raport.

“Në aktivitetin e prokurimit’’Projektimi i çerdhes tipike të parafabrikuar për 80 fëmijë’’, vlerësimi i ofertave ishte kryer me 16 ditë vonesë përtej afateve ligjore duke i marrë për bazë edhe afatet shtesë.

Procesi i hapjes së ofertave u zhvillua më 17.07.2023, ndërsa vlerësimi u përfundua me 21.09.2023; dhe Në dosjen e tenderit “Furnizimin me lëndë të parë dhe paisje të profilit të floktarisë, estetikës për kryerjen e praktikës profesionale”, te kapacitetet teknike dhe profesionale është kërkuar që operatorët ekonomik pjesëmarrës të kenë kontrata për furnizime të ngjashme, në tri vitet e shkuara.

Nga lista e kontratave të realizuara që kishte ofruar operatori fitues vërehet që furnizimet nuk e kishin natyrën e ngjashme (aktivitet kryesor kishin botimin dhe shtypjen e materialeve). Komisioni i vlerësimit nuk e kishte parandaluar këtë mangësi dhe këtë kriter e kishte konsideruar si të përmbushur.

Kontrata ishte lidhur me datë 09.08.2023 në vlerë 117,000 euro. Shkaku kryesor i këtyre mangësive ishte mosfunksionimi i kontrolleve të brendshme dhe mungesa e kujdesit të duhur gjatë procesit të vlerësimit dhe dhënies së kontratës”, thuhet në raportin e ZKAS-së./Indeksonline/