Vali Ranch

Konkurs publik – Mirëmbajtës i pajisjeve elektro – mekanike

09:39, 13 Shtator, 2023

Data e përfundimit: 2023-09-27

Kompania/Institucioni:

KRU Hidromorava Sh.A.

Tel: 0800 61 000

Info:

Qyteti: Gjilan

Adresa: Rr. Vëllezrit Gërvalla, Nr. 71 Gjilan, Kosovë

Numri i pozitave: 1

Afati edhe: 2 ditë.

Kategoria: Konkurse

Konkurs publik për plotësimin e vendit të lirë të punës në Njësinë Operative Kamenicë pranë KRU “Hidromorava”-sha Gjilan:

Një / 1 / Mirëmbajtës i pajisjeve elektro – mekanike.

 • Nr. i ekzekutuesve: 1 (një)
 • Kohëzgjatje e kontratës punuese: Kohë të caktuar
 • Orari i plotë : 40 orë në javë
 • Paga: Ne pajtim me politiken zhvillimore te KRU ”Hidromorava”-sha Gjilan

Përshkrimi i detyrave dhe përgjegjësive te punës:

 • kryen punët dhe detyrat punuese në mirëmbajtjen e elektopompave;
 • rregullisht përcjell dhe bën mirëmbajtjen e Elektropompave;
 • njofton përgjegjësin e tij për eliminimin e defekteve si dhe nevojën e ndrrimit te ndonjë pjese;
 • kujdeset për rregullshmërin e punës të paisjeve;
 • kujdeset për rezervimin e pjesëve rezervë dhe të materjalit hargjues që nevojitet për punë;
 • përgatit raport javor dhe mujor për punët e kryera si dhe pengesave që has në teren;;
 • kryen edhe punë tjera në kuadër të lëmisë së vetë dhe me urdhër të MNJO.Kam

Përgatitja Shkollore:

 • Kualifikimi shkollor: Shkolla e Mesme –- Së paku një /1/ vitë përvojë pune profesionale të dëshmuar me certifikatat e punës profesionale;
 • Njohja e punës me kompjuter Word & Excel.

Çdo kandidat (aplikues) për pozitën e lartcekur duhet t’i kompletoj dhe dorëzoj dokumentacionin e domosdoshëm si vijon:

 • Dëshmi të kualifikimit shkollor, fotokopje e noterizuar;
 • Dokumentin e identifikimit;
 • Aplikacioni;
 • Certifikatën se nuk është nën hetime dhe nuk është i dënuar për ndonjë vepër penale;
 • Certifikatën mjekësore (për shkak të minimizimit të shpenzimeve të kandidatëve pjesëmarrës në konkurs në fund të procedurës rekretuese e njejti/a do të kërkohet vetëm nga kandidati më i sukseshëm).

Aplikacionet merren dhe të plotësuara dorëzohen në zyrën për personel.

Afati i aplikimit është 15 ditë, nga dita e shpalljes publike , në tabelën e shpalljeve publike të kompanisë edhe atë nga data 12.09.2023 deri më datë 27.09. 2023, ora 16:00.

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen, kurse ato të mangëta refuzohen.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e shkurtër do të njoftohen për vendin, datën dhe kohen e mbajtjes së testimit me shkrim përmes postës elektronike dhe tabelës së shpalljeve publike të Kompanisë.

Dokumentet e pranuara të aplikantëve në fotokopje nuk kthehen.

SHKARKO DOKUMENTIN: Konkursi Publik ne KRU Hidromorava-sh.a.