Kontakti

Lajmet nga UBT

Shërbimet e UBT

Publikuar


UBT ofron mbështetje për ndërmarrjet dhe komunitetin duke akomoduar një spektër të gjerë të profileve brenda fushave tona të ekspertizës akademike dhe të mbështetjes së biznesit. Ndërkohë, fushat e shërbimit në të cilat ofrohen bashkëpunime janë të  shumta, duke përfshirë në këtë mes institucionet publike, institucione ndërkombëtare dhe ndërmarrje private.

Sëbashku me ndihëm që merr prej të diplomuarve, institucioni jep një kontribut të madh në bazën e njohurive dhe inovacionin në Kosovë dhe më gjerë. Institucioni ofron një gamë të programeve të mbështetjes dhe zhvillimit të biznesit për të nxitur fillimin e ndërmarrjeve në bashkëpunim me shoqatat e industrisë, trajnime për investitorët e ardhshëm, inkubacionin dhe kompani me potencial eksporti. Qendrat e mëposhtme funksionojnë në mënyrë mjaft aktive dhe kontribuojnë fuqimisht në komunitet, sektorin e biznesit dhe shoqërinë në tërësi:

1 Qendra për Hoteleri Turizëm;

2 Qendra për Statistikë, Përpunim të të Dhënave dhe Projektimi i tyre;

3 Qendra për Modelim dhe Simulim;

4 Qendra për Zhvillimin dhe Inovacionin e Programeve;

5 Qendra për inkubim dhe fazën fillëstare;

6 Qendra për Arte, Multimedia dhe Kulturë;

7 Qendra për Siguri dhe Privaci në faqet e Internet;

8 Qendra për zhvillim profesional dhe të mësuarit gjatë gjithë jetës;

9 Qendra për Menaxhimin e Dijes dhe Biblioteka;

10 Qendra e Aleancës Universitare SAP UBT

11 Qendra e Inovacionit Social të UNESCO-s

12 Qendra për transferimin e teknologjisë, IPR dhe inovacioni

Institucioni synon të tregtojë pronën intelektuale përmes partneriteteve të inovacionit dhe formave të tjera të konsulencës që përfshijnë studentë dhe të diplomuar, të cilët ndërmarrin projekte të përbashkëta projekt në kuadër të qendrave si më sipër. Infrastruktura e Shërbimit UBT nxit lidhje më të ngushta midis institucionit dhe partnerëve të biznesit. Qendrat jo vetëm që ofrojnë mbështetje për zbatimin dhe hulumtimin e programit, por gjithashtu shërbejnë në mënyrë aktive për komunitetin dhe industrinë./UBTnews

Lajmet nga UBT

Studio Juridik në UBT, jepi diplomës tënde vulën e dallimit

Publikuar

UBT është institucioni më inovativ ne Kosovë dhe rajon, i cili ofron programin më të kompletuar në fushën e drejtësisë në kuadër të Fakultetit Juridik. Programi është i hartuar në atë mënyrë saqë aftëson studentët për të kontribuar në zhvillimin e një shoqërie demokratike.

Përgatitja e juristëve të së ardhmes, si dhe ofrimi i njohurive të avancuara për sistemin e drejtësisë përmes tri specializime unike: civil, penal dhe ndërkombëtarë, ka qenë dhe mbetet qëllim parësor i UBT-së

Studio dhe jepi diplomës tënde vulën e dallimit, përfito diplomë të njohur ndërkombëtarisht, aftësohu profesionalisht në institucionin që u hapë rrugë studentëve në zhvillimin e tyre profesional, si dhe punësohen gjatë dhe pas përfundimit të studimeve./UBTnews

Apliko TANI: https://apliko.ubt-uni.net/

Vazhdo të lexosh

Të kërkuara